Ateliers en Galeries

Joke Holwarda
Joke Holwarda
Artelier AelderHooghe
Joke Holwarda
Edelsmid/beeldend kunstenaar
www.artelieraelderhooghe.nl
Agnes van Eupen
Agnes van Eupen
Atelier Agnes van Eupen
Agnes van Eupen
Schilderen, tekenen, cursussen en workshops
www.agnesvaneupen.nl
Atelier DneenD
Leo Kaldenbach
Grafiek, objecten
duckduck@dneend.nl
Guus Elzinga, Traag water
Guus Elzinga, Traag water
Galerie KunstSpieker
Toont regioaal talent
www.KunstSpieker-Zweeloo.nl
Ineke Reijntjes
Ineke Reijntjes
’t Leitze Pleijn
Ineke Reijntjes
Keramiek, glasfusing, workshops
www.leitzepleijn.nl
Klei met Kleur
Inge Oudshoorn en Marja Plaat
Keramiekatelier/Beeldentuin, workshops
www.kleimetkleur.nl
Atelier Wibbina van Ginkel
Wibbina van Ginkel
Vilten, workshops
www.schaapskudde.benneveld.eu
Yvonne Brill, Clowns
Yvonne Brill
Kunstmarktplaats Yvonne Brill
Yvonne Brill
Schilderen, tekenen
Kunstmarktplaats op woensdag en zaterdag 14-16 uur (tel: 0591 222996)
www.biancaboek.nl
www.yvonnebrill.com
Galerie Agnes Tienstra
Galerie Agnes Tienstra
Galerie Agnes Tienstra
Agnes Tienstra
Schilderijen, beelden
www.theeschenkerijmeppen.nl.nl