Ateliers en Galeries

Joke Holwarda
Joke Holwarda
Artelier AelderHooghe
Joke Holwarda
Edelsmid/beeldend kunstenaar
www.artelieraelderhooghe.nl
Agnes van Eupen
Agnes van Eupen
Atelier Agnes van Eupen
Agnes van Eupen
Schilderen, tekenen, cursussen en workshops
www.agnesvaneupen.nl
Leo Kaldenbach
Leo Kaldenbach
Atelier DneenD
Leo Kaldenbach
Grafiek, objecten
duckduck@dneend.nl
Atelier Bert Robben
Lijstenmakerij Listes
www.bertrobben.nl
Ineke Reijntjes
Ineke Reijntjes
’t Leitze Pleijn
Ineke Reijntjes
Keramiek, glasfusing, workshops
www.leitzepleijn.nl
Klei met Kleur
Inge Oudshoorn
Keramiekatelier/Beeldentuin, workshops
www.kleimetkleur.nl
Atelier Wibbina van Ginkel
Wibbina van Ginkel
Vilten, workshops
www.schaapskudde.benneveld.eu
Yvonne Brill, Clowns
Yvonne Brill
Kunstmarktplaats Yvonne Brill
Yvonne Brill
Schilderen, tekenen
Kunstmarktplaats op woensdag en zaterdag 14-16 uur (tel: 0591 222996)
www.biancaboek.nl
www.yvonnebrill.com
Galerie Agnes Tienstra
Galerie Agnes Tienstra
Galerie Agnes Tienstra
Agnes Tienstra
Schilderijen, beelden
Atelier Bert Robben
Atelier Bert Robben
Atelier Bert Robben
Bert Robben
Cursussen en workshops schilderen