Ateliers en Galeries

Joke Holwarda
Joke Holwarda
Artelier AelderHooghe
Joke Holwarda
Edelsmid/beeldend kunstenaar
www.artelieraelderhooghe.nl
Agnes van Eupen
Agnes van Eupen
Atelier Agnes van Eupen
Agnes van Eupen
Schilderen, tekenen, cursussen en workshops
www.agnesvaneupen.nl
Leo Kaldenbach
Leo Kaldenbach
Atelier DneenD
Leo Kaldenbach
Grafiek, objecten
duckduck@dneend.nl
Atelier Bert Robben Atelier Bert Robben
Lijstenmakerij Listes
www.bertrobben.nl
Ineke Reijntjes
Ineke Reijntjes
’t Leitze Pleijn
Ineke Reijntjes
Keramiek, glasfusing, workshops
www.leitzepleijn.nl
Klei met Kleur
Inge Oudshoorn
Keramiekatelier/Beeldentuin, workshops
www.kleimetkleur.nl
Atelier Wibbina van Ginkel
Wibbina van Ginkel
Vilten, workshops
www.schaapskudde.benneveld.eu
Galerie Agnes Tienstra
Galerie Agnes Tienstra
Galerie Agnes Tienstra
Agnes Tienstra
Schilderijen, beelden